Bún chả Hà Nội, vị riêng đất Kinh kỳTrong Miếng ngon Hà Nội, Vũ Bằng đã mở lời, rằng
“Qùa bún có cả một trăm thứ, nhưng ai đã ở Hà Nội, ai đã đi qua Hà Nội, làm sao quên được thứ quà bún phổ thông nhất, bán với cái giá bình dân nhất, ăn một miếng mà nhớ đến một năm, là thứ quà bún chả?”

Leave a Comment

Required fields are marked *.